Sidebar

Systém vzdelávania v etikoterapii

aktuálne prebiehajúci zápis

Škola etikoterapie a etikoterapeutických zručností Advaita.

Viac informácií o systéme výuky v škole etikoterapie nájdete tu.

Zápis do skupiny Z,  4. ročný modul otvoríme  

termín 14. - 16. 06.  2024
Miesto: Střílky na Morave

V krásnom prostredí Stříleckeho zámku. GPS: 17.207064415313653  N 17.207064415313653 E 

Pred nástupm na výcvik doporučujeme absolvovať prípravný   základný  on line kurz, viac o ňom tu:

Škola etikoterapie Advaita, výcvik etikoterapeutických zručností.  Celkom sa v rámci 1. modulu školy uskutoční 12 víkendových seminárov počas 4 rokov. ( Teda 3 víkendové semináre do roka.) Celkom 350 výcvikových hodín.


Škola etikoterapie  Advaita - je  praktický sebapoznávací  seminár, zameraný na  osvojovanie základných princípov a metód etikoterapie, autognostickej, sebapoznávacej metódy.  Metódy na rozpoznávanie pravdy o sebe samom, o rozpoznávaní hlbokých príčin toho, že prežívame bolesť, nespokojnosť, utrpenie, trápenie sa.  Metóda, ktorá poskytuje praktické nástroje ako byť šťastným, cítiť sa celistvým a naplneným. Do roku 2023  navštevovalo školu už viac ako 2000 účastníkov. Škola je zameraná na získavanie zručností v oblasti  životného štýlu zameraného na vytváranie a udržiavanie zdravých vzťahov so sebou samým  s inými ľuďmi, prírodou, životom ako takým.  Učí ako si udržať a zlepšovať fyzické, mentálne i spirituálne zdravie.

Semináre sú nadväzujúce, do ďalšieho stupňa môže postúpiť iba absolvent, ktorý absolvoval predchádzajúci stupeň. V prípade, že niekto neabsolvuje príslušný stupeň, môže si ho doplniť pri najbližšom termíne, keď sa príslušný stupeň koná. Preto svoju účasť dobre zvážte, prosím,  a podporte zámerom aj ukončiť.  Nie je vhodné nastúpiť skusmo. Dodatočne už skupinu nie je možné doplňať.  Preto, prosím,  svoju prihlášku dôkladne zvážte, na otvorenie nového ročníka sa pre veľký záujem čaká aj rok a viac. Novú triedu otárame raz ročne, preto vítame  záujemcov, ktorí majú jasnú predstavu o tom, že chcú systematicky  a dlhodobo pracovať na svojom rozvoji. 

Čítať ďalej...

Vitajte na stránkach Advaita.sk

Verím, že sú  vám v týchto náročných dňoch  užitočné.

Pokiaľ potrebujete osobnú konzultáciu sme vám k dispozícii. Podmienky nájdete na záložke Koučing

V prípade, že by ste radi podporili našu prácu pre vás, alebo by ste chceli vyjadriť, že naša práca je pre vás užitočná, poteší nás spätná väzba v zážitkovom zdieľaní, ale aj akákoľvek finančná podpora, aj symbolická, podľa uváženia.

Naše stránky neobsahujú žiadnu reklamu a na svoju činnosť získavame prostriedky prostredníctvom konzultačných a vzdelávacích služieb.

Ďakuejme

 

Variabilný symbol: 2020 

v poznámke: finančný dar

Namasté

 
Iniciačný vzdelávací program Škola etikoterapeutických zručností
 
Seminár je organizovaný v troch stupňoch, 12 víkendových  seminárov počas 4 rokov. (3 x do roka.)
 
Je určený práve  vám,  ak si chcete dôkladne osvojiť etikoterapiu ako jednu  z najúčinnejších,  ale aj najnáročnejších meótod sebapoznávania a sebauzdravenia.
 
Seminár je systematickým tréningovým programom, na ktorom sa naučíte etikoterapiu aplikovať v bežnom živote.
Celkom 12 stupňov školy etikoterapie / víkendových seminárov  je rozdelených na  3 bloky:
1 . a 2. seminár
Učíme sa rozpoznávať toxické emócie
Začínajúci - základný rámec etikoterapie, analýza negatívnych emócií, ktoré poškodzujú zdravie, ich transformácia na pozitívne emócie podporujúce zdravie a vnútorné šťastie, rovnováhu, láskyplné vzťahy na všetkých úrovniach. Ako sa liečiť etikoterapiou na úrovni fyzickeho zdravia, psychickej pohody. Porozumenie príčin neharmonických vzťahov, podlomeného zdravia, nehôd a úrazov v živote.
3. a 4. seminár
Zmena stratégie, nový začiatok
Pokračujúci - aplikovanie osvojených teoretických poznatkov v praxi, riešenie konkrétnych životných situácií, zmena prevládajúcich stratégií, ktoré nepodporovali zdravie a šťastie na také, ktoré ich podporujú. Liečenie toxických vzťahov na všetkých úrovniach, teda k sebe samému,  okoliu, (príbuzní, priatelia, kolegovia atď.) a  celku, ktorého sme súčasťou, a ktorý nás presahuje. Reset a nový začiatkok, teraz správne, správne. (Hoo ponopono).
5. až 12. seminár

 

Témy 7. čakier:

1. Som, rod a rodina.

2. Cítim, sebaprijatie, pocity a emócie.

3. Konám, voľa a sila.

4. Milujem, láska.

5. Vyjadrujem/dávam, komunikácia, zdieľanie.

6. Vidím/príjímam, vhľad, porozumenie, prijímanie.

7. Chápem/poznanie, šťastie, radosť.

 

Som scenáristom, režisérom i hlavnou postavou vo svojom príbehu.

Aplikovaná etikoterapia - sebapozorovanie, pohrúženie, meditácia, cesta k osobnej transformácii, trvalému zdraviu, šťastiu, hojnosti v živote. transformácia krok za krokom po stupňoch 7. čakier. Porozumenie na všetkých 5 úrovniach inteligencie (IQ, EQ, ZQ, SQ, KQ), témach 7. čakier.

Účastníci si osvoja techniku autoetikoterapie, riešenie vnútorných konfliktov, automediaciáciu na úrovni osobnosti, naučia sa porozumieť signálom z ich nevedomia, interpretovať ich, teda lepšie si porozumejú. Otvára sa im paleta možností riešenia životných situácií, stávajú sa flexibilnejšími, adaptabilnejšími. Otvárajú sa im možnosti, čím sa zvyšuje priestor osobnej slobody, následkom čoho rastie pocit vnútorného šťastia, ktorý podporuje na telesnej úrovni zdravie. Zlepšujú sa ich vzťahy. Dochádza k posilneniu sebaúcty, sebadôvery, sebavedomia,  harmonizácii vedomých a nevedomých zložiek osobnosti, ich súlad a synchronizácia. Centering osobnosti, ktorý sa prejavuje predovšetkým prítomnosťou radosti zo života a vnútorného tichého šťastia a zdravia.
 

Súčasťou seminára je aj individuálna energoterapia a regresná terapia, pokiaľ sa objavia symptómy, ktoré poukazujú na prítomnosť takých javov, ktorých korene sú hlboko v minulosti alebo vo vzťahu k už nežijúcim ľuďom. Dôraz je kladený predovšetkým na tie vzťahy, ktoré zostali nedoriešené a boli potlačené, vrátane nenarodených členov rodiny, (spontánne a vyvolané potraty a podobne.)
Aplikovaná etikoterapia.

 

Etikoautoterapia - samouzdravenie, sebaliečenie na fyzickej, psychickej, emočnej a duchovnej urovni.
 

Po absolvovani 12 stupňov školy etikoterapie 1x ročne stretnutie V kruhu priateľstva, porozumenia, zážitkový seminár s etikoterapiou.
Jednotlivé stupne sa študujú v  poradí za sebou a nie je možné ich preskakovať.

Opakovanie ktoréhokoľvek  už absolvovaného stupňa je možné za 50% z ceny kurzovného v príslušnom roku.
 

Štruktúra víkendového seminára: 25 hodín

Piatok od 17. do 21.30 h - naladenie úvod do témy.
Sobota od 7.00  do 21.30 h - praktický výcvik, techniky, individuálna práca.
Nedeľa od 7.00 do 17. h - zhrnutie osvojených techník, zámer a ciele na nastávajúce obdobie.

Cena:

Cena víkendového  seminára Škola etikoterapeutických zručností:

Jednorazové zápisné  na celé obdobie štúdia (4 roky) je  aktuálne 100€.

Aktuálne kurzovné nájdete v časti  Škola/ Terminy seminárov/ 1 modul/ 1. stupeň

 

Doprava:
Doprava je individuálna, odporúčame cestu autom, oznámte  nám, alebo napíšte  tu pod článkom v diskusii,  prosím, odkiaľ cestujete, ak máte voľné miesto v aute, prípadne by ste mali záujem sa k niekomu pripojiť.
Strava:
Strava je vegetariánska, v prípade diét (bezlepková a pod.) nám to vopred, prosím, oznámte.Počas seminára sa v zariadení nepredávajú alkoholické nápoje a, prosím, alkohol si so sebou neberte.
 
Na škole sa cvíčime  postoje, získavame vedomosti a osvojujeme si zručnosti, ktoré nám pomáhajú uvoľniť vnútorný odpor, čo znamená liečiť sa zo strachu žiť.
Nácvikom 9. etikoterpeutických zručností získa absolvent  nástroje, pomocou ktorých sa udržiava v pocite celistvosti a naplnenia.
 
Človek získava poznanie tým, že získava informácie, osvojuje si zručnosti a nadobúda správne postoje,  nazerá na Seba a Svet zo správneho kontextu.
Cieľom ľudských bytostí je byť Celistvý, návrat do celistvosti, úplnosti, naplnenia, nie-dvojnosti - Advaity (CUNA). Za týmto cieľom  ideme nevedome alebo vedome. Čím vedomejšie, tým efektívnejšia, priamejšia je Cesta.
Na ceste za týmto cieľom sa účíme výtvárať porozumenie sebe aj iným. Učíme sa spájať sa. Prepájať svoje srdcia. Spájať sa v porozumení, priateľtve. Tákého spojenie nazývame láskou alebo súcitom. Súcit je schopnosť sú- cítiť, cítiť to čo cíti ten s kým som spojený.
Naučiť sa milovať, súcítiť je najdôležitejšia zručnosť, ktorej sa učíme.
Láska je spojenie a jej plodom je  radosť - Blaženosť. (Blaženosť v sansrkrite  nithyananda)
Etikoterapeutický výcvik ktorý vediem  zahrňuje týchto 9 základných zručností, ktoré sa spoločne učíme:
9 etikoterapeutických zručností:
1. Zručnosť stanoviť si zámer.
2. Zručnosť uvoľniť sa a uvoľniť napätie. Rovnovaha medzi napätím a uvoľnením.
3. Prijate. Zručnosť prijať život, taký ako je, aby mohol byť taký aký ho chceme mať.
4. Zručnosť odpúšťať.
5. Zručnosť Ukončovať.  Ukončovanie koreňových vzorcov, prenesené neukončenia z minulosti, ukončovanie nesprávnych bludných presvedčení, ukončovanie s inými ľudmi, zvieratami, vecami.
6. Zručnosť Počúvať, aktívne počúvanie s polu s hovoriacim, nie proti nemu. 
7. Zručnosť vytvárať porozumenie s inými a so sebou.
8. Zručnosť byť v priestore ticha. Nirmalsity - stav bez myšlienok
9.Zručnosť cítiť sa Celistvo, byť v priestore Nie-dvojnosti - Advaity
 
Tieto zručnosti umožňujú človeku byť za Jedno s Univerzálnym okolo neho, byť v Integrite, Autentický, Zodpovedný a Obohacujúci.
Tieto 4 kvality Univerza  človeku umožňujú byť s ním v prepojení, celistovsti - Advaite.
 
Ak sa ich chcete naučiť v podpornom Kruhu, učím ich  v škole eikoterapie, etikoteraputických zručností.
 
Podrobný obsah jednotlivých stupňov,  náhravky, študijný material, cvičenia a  zadania na domácu aplikáciu etikoterapie v živote nájdete na týchto stránkach pod jednotlivými stupňami po absolvovaní príslušného stupňa školy.
 
Viac o systéme vzdelávania v etikoterapeutickej škole Advaita, tu.
 
Termíny  1. stupňa, do ktorého sa môžete prihlásiť, nájdete v menu pod ŠKOLA/Termíny seminárov  v 1. modude popd 1. stupňom začiatočníci. Pokračujúci každý v svojom stupni. 
 

 

 

Egoizmus, obmedzenie vedomia na individuálny život ako na oddelený od jediného nekonečného života, je poslednou prekážkou na dosiahnutie jednoty s nekonečným životom.

Paul Brunton

 

 

 

Záujemcom o etikoterapiu ponúkame  niekoľko možností, ako sa s touto metódou zoznámiť prostredníctvom - školy etikoterapeutických zručností,  kurzu etikoterapie, prednášok alebo ochutnávkových seminárov a workshopov.

 

Etikoterapia  je samoliečenie poznaním hlbokej pravdy o sebe samom. Len rozpoznaná pravda umožňuje aktívny čin, ktorý situáciu zmení.

 

Radi by ste prevzali plnú zodpovednosť za to, ako žijete, premýšľate, ako sa cítite?

 

Uvedomujete si už, že váš život by sa  tým výrazne posunul k šťastiu, spokojnosti, zdraviu, blahobytu?

 

Často používate slová ako "musím, nemôžem, je to  ťažké"?

 

Chcete sa naučiť používať viac "chcem, túžim, môžem"?

 

Etikoterapia je jedna z najnáročnejších, ale preto  aj jedna z najúčinnejších ciest, ako sa k takému životu priblížiť a žiť ho v bežnom živote.

Je to hlbinná, príčinná metóda, ktorá odhaľuje  skutočné príčiny  našich problémov, ochorení, nehôd a úrazov. Príčinu všetkých týchto problémov vidí v narušených vzťahoch k sebe samému, k ľuďom, s ktorými sme v akomkoľvek vzťahu a vo vzťahu  k životu ako celku so všetkými jeho súčasťami. K Zemi, prírode,  Bohu. 

 

Pomáha človeku naladiť sa na prúd života, na vlnu, na ktorej idú veci  "ako keby samé", bez väčšieho úsilia, námahy a ťažkostí. Plávate  v prúde.

 

Máte túžbu sa naladiť?

 

Ako sa naučiť používať vedomosti, poznatky , zručnosti a skúsenosti a ako zaujať správne postoje, ktoré tento cieľ podporujú?

 

Zúčastnite sa úvodnej prednášky  (Záznam z niektorých nájdete aj na tejto stránke.)

  • Úvod do etikoterpie, (rozsah cca 1,5 hod.  + 30 min  otázky a odpovede)

          Základný rámec etikoterapie, východiská a príklady z praxe etikoterapeuta.

           

Ak vás téma zaujme, ponúkame vám účasť na krátkom  úvodnom workshope, po prednáške:

 

  • Čo som si priniesol a čo si nesiem  naložené na chrbte životom?

Získate vhľad do rodinnej vzťahovej  mapy, uvidíte oveľa jasnejšie, s kým  je vhodné vo vašej blízkosti zharmonizovať vzťahy.

          

Ak sa chcete výraznejšie  posunúť smerom k  spokojnému životu naplneného šťastím, slobodou volieb  možností v rozhodovaní, smerom k láskyplným vzťahom,  ponúkame vám účasť na cyklickom seminári na pokračovanie, v ktorom sa naučíte aplikovať etikoterapiu v  bežnom živote.

 

Pracujeme so štyrmi zložkami osobnosti v oblasti  racionálnej, emocionálnej, fyzickej a spirituálnej inteligencie.

 

Seminár Nácvik základných etikoterapeutických zručností:

Etikoterapia - ako prežiť život s pokojom v duši, šťastný, zdravý, v láske a hojnosti?

 

Celodenný seminár nadväzujúci na úvodnú prednášku a workshop.

 

  • Na seminári sa oboznámite  s tými toxickými emóciami, ktoré poškodzujú zdravie, naučíte sa  ako ich  rozpoznať a transformovať na porozumenie.

 

 

  • Oboznámite sa so spätnou väzbou vášho  tela,  ako dostávať odpovede na svoje otázky od svojej vnútornej autority, vnímať svoje pocity ako semafor duše, ktorý  vám pomôže  efektívnejšie sa rozhodovať,  robiť voľby a konať v súlade s vaším dobrom.

 

  • Nahliadnete do sveta nových možností, do sveta, kde buď ste šťastní, alebo práve prežívate situáciu,  v ktorej sa to učíte.  Naučíte sa v kríži života vidieť zdroj osobného rastu.

 

  • Oboznámite sa s tým, ako objavovať vnútorné bariéry, ktoré vám bránia v kontakte so svojimi vnútornými zdrojmi, otvárať svoj  vnútorný potenciál a  rozvíjať talent.

 

  • Dozviete sa, ako porozumieť svojim symptómom, ochoreniam, ako reči tela, ktoré sa pokúša nadobudnúť narušenú rovnováhu.

 

  • Absolvujete harmonizácia na úrovni energetického tela, odblokovanie čakier.

 

Termín a miesto konania nájdete v časti termíny podujatí.

 

Čo ďalej?

 

Ak máte záujem naučiť sa  s etikoterapiou pracovať ako s  metódou podporujúcou váš osobný rast, ponúkame vám intenzívny  kurz etikoterapie v Bratislave:

 

Základný kurz etikoterapie - aplikovaná etikoterapia v bežnom živote.  Tento kurz je vhodnou teoretickou prípravou pre  školu etikoterapie Advaita, čo je 4. ročný výcvik v etikoterapii.

 

Aktuálne pripravovaný cyklus nájdete v Podujatiach.

 

11 stretnutí v kruhu, - 2 hodiny týždenne po dobu 11 týždňov
worshop o tom, ako aplikovať etikoterapiu v praxi.


Miesto: ON LINE cez aplikáciu ZOOM
 

Kurz etikoterapie, 11 stretnutí  po 2 hodiny týždenne v kruhu, je worshop o tom, ako aplikovať etikoterapiu v praxi.

 

 

1. semester

 

Začínajúci - Sme viac, ako si myslíme, že sme...

 

Toxické emócie, ktoré nám poškodzujú vzťahy a zdravie, naučíme sa ich rozpoznávať. Úvodný seminár pre záujemcov o etikoterapeutickú prax.

Odporúčame pred kurzom absolvovať prednášku: Úvod do etikoterapie.

 

Alebo aspoň si pozrieť prednášku.

 

 

2. semester

 

Rozpoznávame toxické myšlienky a vzorce, učíme sa aktívne počúvať. 
Je určený absolventom 1. stupňa. 
Rozoberáme životné situácie, tak aby sme rozpoznali toxické emócie, vzorce a stratégie. Liečenie toxických vzťahov.

 

3. semester

 

Prepólovanie zo zdravie poškodzujúcich stratégií a vzorcov na zdravie podporujúce stratégie a vzorce.

Učíme sa, ako meniť straré návyky a ako vytvárať nové.
 

4. semester

 

Začíname s mediáciami, relaxácia, uvoľnenie. 

 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť po úvodnej prednáške, prostredníctvom našej stránky.

 

  Základný kurz etikoterapie je vhodným doplnkom počaš štúdia  víkendovej školy etikoterapie, medzi jednotlivými seminármi.

 

 

Podrobný harmonogram stretnutí podľa skupín v kruhu nájdete v Podujatiach.
 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na úvodnej prednáške, prostredníctvom našej stránky.

 

Individuálna etikoterapia  (je potrebné sa vopred objednať) - 149€ € v rozsahu 60  až 90 min.

Účastníci kurzu a študujúci v škole  108€ za  individuálne sedenie.

Presné  aktuálne podmienky individuálnych sedení najdete na stránke pod záložkou koučing.

 

 

 

Záujemca o školu etikoterapie, alebo o kurz by sa mal najprv  zúčastniť verejnej prednášky,  Úvod do etikoterapie, jej  miesto a  termín konania nájdete v časti Etikoterapia/Termíny  podujatí. 

Prípadne si  pozrieť  záznam jednej z takýchto prednášok.  Dôležitá je však osobná prítomnosť, zážitok  a otázky počas prednášky, ktoré je možné na mieste zodpovedať.

Vaša podpora stránok bez reklamy

Ďakujeme, 

pomáhate nám tvoriť lepší obsah.