Sidebar

 
Iniciačný vzdelávací program Škola etikoterapeutických zručností
 
Seminár je organizovaný v troch stupňoch, 12 víkendových  seminárov počas 4 rokov. (3 x do roka.)
 
Je určený práve  vám,  ak si chcete dôkladne osvojiť etikoterapiu ako jednu  z najúčinnejších,  ale aj najnáročnejších meótod sebapoznávania a sebauzdravenia.
 
Seminár je systematickým tréningovým programom, na ktorom sa naučíte etikoterapiu aplikovať v bežnom živote.
Celkom 12 stupňov školy etikoterapie / víkendových seminárov  je rozdelených na  3 bloky:
1 . a 2. seminár
Učíme sa rozpoznávať toxické emócie
Začínajúci - základný rámec etikoterapie, analýza negatívnych emócií, ktoré poškodzujú zdravie, ich transformácia na pozitívne emócie podporujúce zdravie a vnútorné šťastie, rovnováhu, láskyplné vzťahy na všetkých úrovniach. Ako sa liečiť etikoterapiou na úrovni fyzickeho zdravia, psychickej pohody. Porozumenie príčin neharmonických vzťahov, podlomeného zdravia, nehôd a úrazov v živote.
3. a 4. seminár
Zmena stratégie, nový začiatok
Pokračujúci - aplikovanie osvojených teoretických poznatkov v praxi, riešenie konkrétnych životných situácií, zmena prevládajúcich stratégií, ktoré nepodporovali zdravie a šťastie na také, ktoré ich podporujú. Liečenie toxických vzťahov na všetkých úrovniach, teda k sebe samému,  okoliu, (príbuzní, priatelia, kolegovia atď.) a  celku, ktorého sme súčasťou, a ktorý nás presahuje. Reset a nový začiatkok, teraz správne, správne. (Hoo ponopono).
5. až 12. seminár

 

Témy 7. čakier:

1. Som, rod a rodina.

2. Cítim, sebaprijatie, pocity a emócie.

3. Konám, voľa a sila.

4. Milujem, láska.

5. Vyjadrujem/dávam, komunikácia, zdieľanie.

6. Vidím/príjímam, vhľad, porozumenie, prijímanie.

7. Chápem/poznanie, šťastie, radosť.

 

Som scenáristom, režisérom i hlavnou postavou vo svojom príbehu.

Aplikovaná etikoterapia - sebapozorovanie, pohrúženie, meditácia, cesta k osobnej transformácii, trvalému zdraviu, šťastiu, hojnosti v živote. transformácia krok za krokom po stupňoch 7. čakier. Porozumenie na všetkých 5 úrovniach inteligencie (IQ, EQ, ZQ, SQ, KQ), témach 7. čakier.

Účastníci si osvoja techniku autoetikoterapie, riešenie vnútorných konfliktov, automediaciáciu na úrovni osobnosti, naučia sa porozumieť signálom z ich nevedomia, interpretovať ich, teda lepšie si porozumejú. Otvára sa im paleta možností riešenia životných situácií, stávajú sa flexibilnejšími, adaptabilnejšími. Otvárajú sa im možnosti, čím sa zvyšuje priestor osobnej slobody, následkom čoho rastie pocit vnútorného šťastia, ktorý podporuje na telesnej úrovni zdravie. Zlepšujú sa ich vzťahy. Dochádza k posilneniu sebaúcty, sebadôvery, sebavedomia,  harmonizácii vedomých a nevedomých zložiek osobnosti, ich súlad a synchronizácia. Centering osobnosti, ktorý sa prejavuje predovšetkým prítomnosťou radosti zo života a vnútorného tichého šťastia a zdravia.
 

Súčasťou seminára je aj individuálna energoterapia a regresná terapia, pokiaľ sa objavia symptómy, ktoré poukazujú na prítomnosť takých javov, ktorých korene sú hlboko v minulosti alebo vo vzťahu k už nežijúcim ľuďom. Dôraz je kladený predovšetkým na tie vzťahy, ktoré zostali nedoriešené a boli potlačené, vrátane nenarodených členov rodiny, (spontánne a vyvolané potraty a podobne.)
Aplikovaná etikoterapia.

 

Etikoautoterapia - samouzdravenie, sebaliečenie na fyzickej, psychickej, emočnej a duchovnej urovni.
 

Po absolvovani 12 stupňov školy etikoterapie 1x ročne stretnutie V kruhu priateľstva, porozumenia, zážitkový seminár s etikoterapiou.
Jednotlivé stupne sa študujú v  poradí za sebou a nie je možné ich preskakovať.

Opakovanie ktoréhokoľvek  už absolvovaného stupňa je možné za 50% z ceny kurzovného v príslušnom roku.
 

Štruktúra víkendového seminára: 25 hodín

Piatok od 17. do 21.30 h - naladenie úvod do témy.
Sobota od 7.00  do 21.30 h - praktický výcvik, techniky, individuálna práca.
Nedeľa od 7.00 do 17. h - zhrnutie osvojených techník, zámer a ciele na nastávajúce obdobie.

Cena:

Cena víkendového  seminára Škola etikoterapeutických zručností:

Jednorazové zápisné  na celé obdobie štúdia (4 roky) je  aktuálne 100€.

Aktuálne kurzovné nájdete v časti  Škola/ Terminy seminárov/ 1 modul/ 1. stupeň

 

Doprava:
Doprava je individuálna, odporúčame cestu autom, oznámte  nám, alebo napíšte  tu pod článkom v diskusii,  prosím, odkiaľ cestujete, ak máte voľné miesto v aute, prípadne by ste mali záujem sa k niekomu pripojiť.
Strava:
Strava je vegetariánska, v prípade diét (bezlepková a pod.) nám to vopred, prosím, oznámte.Počas seminára sa v zariadení nepredávajú alkoholické nápoje a, prosím, alkohol si so sebou neberte.
 
Na škole sa cvíčime  postoje, získavame vedomosti a osvojujeme si zručnosti, ktoré nám pomáhajú uvoľniť vnútorný odpor, čo znamená liečiť sa zo strachu žiť.
Nácvikom 9. etikoterpeutických zručností získa absolvent  nástroje, pomocou ktorých sa udržiava v pocite celistvosti a naplnenia.
 
Človek získava poznanie tým, že získava informácie, osvojuje si zručnosti a nadobúda správne postoje,  nazerá na Seba a Svet zo správneho kontextu.
Cieľom ľudských bytostí je byť Celistvý, návrat do celistvosti, úplnosti, naplnenia, nie-dvojnosti - Advaity (CUNA). Za týmto cieľom  ideme nevedome alebo vedome. Čím vedomejšie, tým efektívnejšia, priamejšia je Cesta.
Na ceste za týmto cieľom sa účíme výtvárať porozumenie sebe aj iným. Učíme sa spájať sa. Prepájať svoje srdcia. Spájať sa v porozumení, priateľtve. Tákého spojenie nazývame láskou alebo súcitom. Súcit je schopnosť sú- cítiť, cítiť to čo cíti ten s kým som spojený.
Naučiť sa milovať, súcítiť je najdôležitejšia zručnosť, ktorej sa učíme.
Láska je spojenie a jej plodom je  radosť - Blaženosť. (Blaženosť v sansrkrite  nithyananda)
Etikoterapeutický výcvik ktorý vediem  zahrňuje týchto 9 základných zručností, ktoré sa spoločne učíme:
9 etikoterapeutických zručností:
1. Zručnosť stanoviť si zámer.
2. Zručnosť uvoľniť sa a uvoľniť napätie. Rovnovaha medzi napätím a uvoľnením.
3. Prijate. Zručnosť prijať život, taký ako je, aby mohol byť taký aký ho chceme mať.
4. Zručnosť odpúšťať.
5. Zručnosť Ukončovať.  Ukončovanie koreňových vzorcov, prenesené neukončenia z minulosti, ukončovanie nesprávnych bludných presvedčení, ukončovanie s inými ľudmi, zvieratami, vecami.
6. Zručnosť Počúvať, aktívne počúvanie s polu s hovoriacim, nie proti nemu. 
7. Zručnosť vytvárať porozumenie s inými a so sebou.
8. Zručnosť byť v priestore ticha. Nirmalsity - stav bez myšlienok
9.Zručnosť cítiť sa Celistvo, byť v priestore Nie-dvojnosti - Advaity
 
Tieto zručnosti umožňujú človeku byť za Jedno s Univerzálnym okolo neho, byť v Integrite, Autentický, Zodpovedný a Obohacujúci.
Tieto 4 kvality Univerza  človeku umožňujú byť s ním v prepojení, celistovsti - Advaite.
 
Ak sa ich chcete naučiť v podpornom Kruhu, učím ich  v škole eikoterapie, etikoteraputických zručností.
 
Podrobný obsah jednotlivých stupňov,  náhravky, študijný material, cvičenia a  zadania na domácu aplikáciu etikoterapie v živote nájdete na týchto stránkach pod jednotlivými stupňami po absolvovaní príslušného stupňa školy.
 
Viac o systéme vzdelávania v etikoterapeutickej škole Advaita, tu.
 
Termíny  1. stupňa, do ktorého sa môžete prihlásiť, nájdete v menu pod ŠKOLA/Termíny seminárov  v 1. modude popd 1. stupňom začiatočníci. Pokračujúci každý v svojom stupni. 
 

 

 

Vaša podpora stránok bez reklamy

Ďakujeme, 

pomáhate nám tvoriť lepší obsah.